Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.apple4you.sk

 

Článok I. Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je spoločnosť: Nexus Technology spol. s r.o., IČO: 35 713 305, Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 58760/B.

2. Predávajúcim je: Nexus Technology spol. s r.o., IČO: 35 713 305, Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 58760/B

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.apple4you.sk je spoločnosť: Nexus Technology spol. s r.o., IČO: 35 713 305, Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 58760/B.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e- shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z.z.") sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II. Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH v mene € alebo pre klientov z Českej republiky v mene Kč.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu s výnimkou uvedenou v odseku 3 tohto článku.

3. Kupujúci berie na vedomie, že v  prípade, ak sa pri niektorom tovare objaví cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", nedôjde k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy, neplatí ustanovenie ods. 2 tohto článku a predávajúci nemá povinnosť tovar  kupujúcemu dodať za cenu chybnú, ale predávajúci je oprávnený kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť konkrétnu kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú v prípade, ak sa preukáže to, že kúpna zmluva vznikla na základe zneužitia osobných údajov alebo zneužitia platobnej karty.

Kupujúci berie na vedomie, že v týchto prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku nemôže dôjsť k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Článok III. Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.    

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak tieto všeobecné obchodné podmienky, zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV. Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru – GLS, UPS, CityCourier)

b. platba prostredníctvom platobnej brány GoPay platba online prevodom alebo platba platobnou kartou

Platobné podmienky GoPay v slovenskom jazyku: Po odoslaní objednávky má Platca možnosť využiť službu GoPay, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platca prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im oznámi banka s odoslanou transakciou.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Platobné podmienky GoPay v českom jazyku: Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu GoPay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY s.r.o. 

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

d. platba pri osobnom prevzatí na predajni – hotovosť, platobná karta

e. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

f. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,

g. platbu na základe darčekového poukazu.

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. V prípade, že kupujúci osobne neprevezme na predajni tovar do 3 pracovných dní, predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpi.

5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b. zľavu za opakovaný nákup,

c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

6. V prípade, že kupujúci objedná tovar, ktorý sa má zhotoviť podľa jeho osobitných požiadaviek, tovar vyrobený na mieru alebo tovar, ktorý je určený osobitne pre jediného spotrebiteľa, je kupujúci povinný zaplatiť za tovar v celom rozsahu  t.j. 100% kúpnej ceny ešte pred okamihom, kedy predávajúci objedná tento tovar u svojho dodávateľa resp. objednaný tovar  sám začne zhotovovať, t.j. vždy pred  odovzdaním alebo prevzatím tovaru podľa článku IV ods. 1 písm. b., e. alebo f. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Faktúra s elektronickým podpisom môže byť zaslaná zákazníkovi aj prostredníctvom emailu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a. Slovenskej pošty,

b. kuriérskej spoločnosti,

c. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

d. vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné – Slovenská republika

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 2,40 € s DPH, platí pre Slovenskú republiku

b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 6,00 € s DPH, platí pre Slovenskú republiku, pričom predávajúci si vyhradzuje poskytnúť kupujúcim v určitých prípadoch akciové ceny platné pri tomto druhu dopravy v zmysle ods. 3 tohto článku.

c. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 6 hodín po expedícii z nášho skladu – 6,00 € s DPH, platí len pre Bratislavu

d. pri osobnom odbere v mieste prevádzky - zdarma

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu je príplatok + 2.50€ s DPH – platí pre Slovenskú republiku

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4.Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VIa. Poplatky za prepravu, balné – Česká republika

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu – 6 € s DPH /do 1kg/, 7,20€ s DPH /do 3kg/, 8,40€ s DPH /do 5kg/, 12€ s DPH do /10kg/ – ekvivalent v mene Česká koruna – prepočet kurzom ČNB - aktualizácia každý deň po 16.00hod.

b. pri osobnom odbere v mieste prevádzky - zdarma

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS s doručením do 24 hodín po expedícii z nášho skladu je príplatok + 2,50€ s DPH – ekvivalent v mene Česká koruna – prepočet kurzom ČNB – aktualizácia každý deň po 16.00hod.

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny t.j. 100% kúpnej ceny za predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny  predmetu kúpy podľa kúpnej zmluvy.

Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne len pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je aj dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť.

3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet kúpy podľa kúpnej zmluvy od ktorej odstupuje v originálnom balení spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.). Ak spotrebiteľ už nevlastní originálny obal, je povinný zabezpečiť použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť všetky potrebné údaje.

4. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7. Podľa §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom  ktorej je:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad slúchadlá a pod.),

f. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

i. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 

j. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 

k. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 

l. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

 

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 18/2018 Z.z.“ alebo „Zákon č. 18/2018 Z.z.“). 

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z., a to konkrétne:
  • a)  právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

  • b)  právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona č. 18/2018 Z.z. 
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje 
spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

  • c)  právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona č. 18/2018 Z.z.  Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak 
sú neaktuálne, 

  • d)  právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona č. 18/2018 Z.z. využijete v prípade ak nemáte 
záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

  • e)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona č. 18/2018 Z.z. uplatníte v prípade ak 
sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

  • f)  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona č. 18/2018 Z.z., 

  • g)  právo na prenosnosť osobných údajov, 

  • h)  právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

 5.         Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresaktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 7.          Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 

 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 

 9.         Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. 

 10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. 

 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 12. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
 13. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 14. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 

Článok XII. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm. a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s nasledovným zoznamom servisných stredísk a so spôsobom vybavenia reklamácie, ktorý berie na vedomie, a to za nasledovných podmienok:

Produkty APPLE kupujúci v prípade záručnej opravy alebo pozáručnej opravy posiela alebo zanesie do servisného strediska, pričom ustanovenia reklamačných podmienok tým nie sú dotknuté:

 

SWISS spol. s r.o.
Pestovateľská 13 – areál OC Korzo
821 04  Bratislava

Tel. č.: 02/6720 2080
Fax č.: 02/6720 2081

servis@swissservice.sk

SWISS spol. s r.o.
Gemerská 3
040 11  Košice – Železníky

Tel. č.: 055/789 43 58
Fax č.: 055/789 43 60

serviske@swissservice.sk

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že berie na vedomie, že produkty zn. APPLE spoločnosť Nexus Technology spol. s r.o. neprevezme na reklamácie a použije sa postup uvedený v tomto odseku vyššie.

 

 

Ostatné produkty kupujúci v prípade reklamácie posiela v súlade s reklamčným poriadkom na adresu spoločnosti:

Nexus Technology spol. s r.o.

Reklamačné oddelenie

Hattalova 4

831 03 Bratislava

 

 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim v znení akom sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č.  18/2018 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Zb

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.  

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  1.1.2021.

Obchodní podmínky v českom jazyku

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.apple4you.sk

 

Článek I. Vymezení pojmů

1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je společnost: Nexus Technology s.r.o., Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

2. Prodávajícím je Nexus Technology s.r.o., Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.apple4you.sk je společnost: Nexus Technology s.r.o., Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku.. Pro účely zákona č. 102/2014 S.z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo zaměstnání či povolání.

5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty uveřejněné na stránkách e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím, včetně úplného vyplnění objednávkového formuláře.

8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace.

 

Článek II. Cena

1. Všechny ceny uváděné u zboží jsou konečné včetně 20% DPH v eurech nebo pro klienty z České republiky v Kč.

2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v okamžiku provedení nákupu.

 

Článek III. Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně úplného vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb, objednávka se tak stává pro spotřebitele závaznou.

3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky vygenerován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3 tohoto článku.

5. Kupující je odesláním objednávky zavázán zaplatit kupní cenu objednaného zboží.

Článek IV. Platební podmínky

1. Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:

a. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

b. platba prostřednictvím platební brány GoPay  platba online bankovníctvím alebo platba platební kartou

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu GoPay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY s.r.o.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 c. platba při osobním převzetí na prodejně - hotovost, platební karta,

d. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,

e. platba na základě faktury se splatností uvedenou na faktuře,

f. platba na základě dárkového poukazu,

g. platba prostřednictvím karet tzv. "Online platba kartou" VISA, EC/MC

2. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kuponu je uvedeno na kuponu. Nominální hodnotu dárkového poukazu lze dohodnout s kupujícím.

3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

a. slevu z ceny za registraci do e-shopu,

b. slevu za opakovaný nákup,

c. slevu na základě jednorázového slevového kuponu.

5. Poskytované slevy nelze kumulovat.

 

Článek V. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu zboží do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy, pokud se nedohodli jinak nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratší době.

3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi dílčích dodávek.

4. Společně se zbožím je zákazníkovi zaslána faktura (daňový doklad), návod a ostatní dokumenty, které ke zboží nebo službě dodává výrobce.

5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

a. Slovenské pošty,

b. kurýrní společnosti (UPS, city courier Bratislava, express kuriér),

c. osobně na provozovně zvolené v objednávce,

d. vlastní dopravou prodávajícího.

 

Článek VI. Poplatky za přepravu, balné - Slovenská republika

1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

a. při dopravě Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu 2,40 € vč. DPH – platí pro Slovenskou republiku;

při dopravě kurýrní společností s doručením do 24 hodin po expedici z našeho skladu 6,00 € vč. DPH – platí pro Slovenskou republiku;

c. při dopravě kurýrní společností s doručením do 6 hodin po expedici z našeho skladu 6,00 € vč. DPH - platí pouze pro Bratislavu;

d. při osobním odběru v místě provozu - zdarma.

2. Při platbě na dobírku (platí se při přejímce kurýrovi):

a. při dopravě kurýrní společností (UPS) s doručením do 24 hodin od expedice z našeho skladu je příplatek + 2.50 € vč. DPH - platí pro Slovenskou republiku.

3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, i na jiných cenách za tyto služby.

4. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě kupujícímu ihned k dispozici, a zbylou část objednávky doručit dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem s tím, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítané v objednávce.

 

Článek VIa. Poplatky za přepravu, balné – Česká republika

1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

a. při dopravě kurýrní společností s doručením do 24 hodin po expedici z našeho skladu - do 1 kg: 6 € vč. DPH; do 3 kg: 7,20 € vč. DPH; do 5 kg: 8,40 € vč. DPH; do 10 kg: 12 € vč. DPH - ekvivalent v českých korunách, s přepočtem kurzem ČNB, aktualizovaným denně po 16.00 hod.;

b. při osobním odběru v místě provozu zdarma.

2. Při platbě na dobírku (platí se při přejímce kurýrovi):

a. při dopravě kurýrní společností (UPS) s doručením do 24 hodin od expedice z našeho skladu se účtuje příplatek + 2,50 € vč. DPH - ekvivalent v českých korunách, s přepočtem kurzem ČNB, aktualizovaným denně po 16.00 hod.

3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, i na jiných cenách za tyto služby.

4. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě kupujícímu ihned k dispozici, a zbylou část objednávky doručit dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem s tím, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítané v objednávce.

 

Článek VII. Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího teprve okamžikem zaplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

2. U zboží nebo služby, na které se dosud vztahuje vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím vyřídit ji teprve v okamžiku úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII. Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

 

Článek IX. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má bodle zákona č. 102/2014 S.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (nadále pouze "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od níž odstupuje, společně s veškerou dokumentací (například originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží), která mu byla doručena společně se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§ 10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si pro vlastní potřebu pořídili kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy lze použít formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“, ve kterém je třeba vyplnit všechny potřebné údaje.

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 S.z. včetně nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, nemusí však vrátit peníze dříve, než je mu zboží doručeno nebo než spotřebitel prokáže zaslání zboží; to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 S.z.

7. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec nutný ke zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

8. Adresa pro vrácení zboží:

Nexus Technology spol. s r.o., Hattalova 4, 831 03 Bratislava, Slovensko

 

 

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za smluvní strany se považují prodávající a kupující.

2. Kupující je povinen:

a. převzít objednané zboží,

b. zaplatit za zboží prodávajícímu dohodnutou úplatu,

c. zkontrolovat při přejímce neporušenost obalu resp. i samotného zboží.

3. Prodávající je povinen:

a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

b. společně se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží, jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

 

Článek XI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  • a)  právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, 

  • b)  právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona 
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje 
spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., 

  • c)  právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak 
sú neaktuálne, 

  • d)  právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte 
záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 

  • e)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak 
sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 

  • f)  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 

  • g)  právo na prenosnosť osobných údajov, 

  • h)  právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresaktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 438605992, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie očase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači apoužívajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 

 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliaądača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 

 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. 

 10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. 

 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 12. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
 13. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Článek XII. Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku) v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň toto zboží od dopravce nepřevzal nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm. a), podle kterého je kupující povinen objednané zboží převzít.
 2. Při určování výše náhrady škody bere prodávající v úvahu (v případě zaslání zboží) především dopravní náklady a s tím spojené poplatky, dále pak náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly realizací předmětné objednávky; současně má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající je oprávněn právo na náhradu škody neuplatnit nebo je uplatnit pouze zčásti.

 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího měnit a doplňovat. Z hlediska všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek se celý proces nákupu řídí těmi všeobecnými obchodními podmínkami, které platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.

3. Odesláním objednávky si kupující všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky přečetl a souhlasí s jejich zněním.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou tak, jak jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu, kupujícím k dispozici v sídle společnosti.

5. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách i v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí příslušnými ustanoveními především zákona č. 40/1964 Sb, zákona č. 250/2007 S.z., zákona č. 102/2014 S.z., zákona č. 122/2013 S.z., zákona č. 22/2004 S.z. a zákona č. 513/1991 S.z.

6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví, má spotřebitel ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 S.Z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů. 

7. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.